Bases

Bases del diploma ENCAT

ENCAT és un diploma permanent, l’únic objectiu és donar a conèixer els diferents espais naturals protegits de Catalunya (Parcs Naturals, Parc Natural UNESCO – Patrimoni de la Humanitat, Parc Nacional, Àrea de Reserva de la Biosfera, etc).

Normes comunes.
 1. La participació en el diploma ENCAT implica l’acceptació de les seves bases.
 2. Seràn valides les activitats realitzades a partir del dia 14 de gener de 2017.
 3. L’expedicionari és la persona que dictamina com es realitza l’activitat, els radioaficionats participants en una activitat atendran única i exclusivament a la crida de l’expedicionari.
 4. Qualsevol conducta no adequada amb la realització normal d’una activitat podrà ser motiu de sanció.
 5. Les possibles reclamacions de no inclusió en el log es faran a l’expedicionari que va realitzar l’activitat.
Normes per radioaficionats.
 1. La consulta de contactes realitzats i descàrrega de diplomes es farà a través de https://encat.mikedeltavictor.com/, el sistema quan introduïm el nostre indicatiu ens dirà quants contactes portem realitzats i ens donarà l’opció de descarregar els diplomes que hàgin obtingut de manera totalment automàtica en pdf.
 2. No seran vàlids els contactes realitzats a través de repetidors, en bandes i / o maneres creuats i els realitzats a través d’estacions pont.
 3. No serà necessari l’intercanvi de QSL per a l’obtenció del diploma.
 4. El diploma ENCAT s’expedirà en els modes FM, SSB, CW, MGM (Digitals) i DV (Veu Digital) i en les bandes 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M i 70CM.
  • ENCAT-C-25: 25 referències ENCAT confirmades.
  • ENCAT-C-50: 50 referències ENCAT confirmades.
  • ENCAT-C-100: 100 referències ENCAT confirmades.
  • ENCAT-C-175: 175 referències ENCAT confirmades.
  • ENCAT-C-275: 275 referències ENCAT confirmades.
  • ENCAT-C-400: 400 referències ENCAT confirmades.

Normes per expedicionaris

Hem elaborat un vídeo tutorial de com validar una activitat ENCAT sense problemes, és molt aconsellable donar-li una ullada, el teniu en català a https://www.youtube.com/watch?v=ebEbQay45Rw i en castellà a https://www.youtube.com/watch?v=2CpVHWywIKI

 1. Per poder validar una activitat ENCAT, aquesta s’ha de fer dins dels límits físics de les referències ENCAT (Parcs Naturals, Parc Natural UNESCO – Patrimoni de la Humanitat, Parc Nacional, Àrea de Reserva de la Biosfera, etc).
 2. Els activadors han de complir plenament amb els requisits de l’administració i les normes de conducta d’aquesta àrea protegida.
 3. Les activitats es poden realitzar utilitzant qualsevol banda i / o manera atribuït al servei de radioaficionats.
 4. Només es podrà posar a l’aire 2 referències ENCAT per indicatiu / dia.
 5. En una activitat només es pot donar una referència ENCAT. Per lo tant si es vol passar en un dia 2 referències, s’hauràn de fer 2 activitats. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.
 6. No hi ha limitació temporal per tornar a activar una referència ja activada.
 7. Es pot repetir el contacte amb l’estació expedicionària sempre que siguin en bandes o modes diferents.
 8. Els QSO repetits a la mateixa banda i mode es consideraran contactes duplicats i el sistema no els pujarà a la base de dades.
 9. Les activitats ENCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.
 10. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 11. Excepcionalment i sempre que es tractin d’activitats realitzades en alta muntanya o similars i la norma general d’1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats HF no es pugui complir per inclemències meteorològiques o similars la restricció d’1,5 hores d’activitat desapareixerà, no havent-hi durada mínima de l’activitat. En aquest cas l’activitat ha de tenir un mínim de 4 QSOs.
 12. L’expedicionari haurà de proporcionar un fitxer de registre electrònic o log en format adif al coordinador ENCAT per validar l’activitat. Els arxius adif s’hauran d’enviar a diplomaencat@gmail.com. La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.
 13. Per poder validar una activitat ENCAT s’ha de proporcionar proves que l’activitat s’ha realitzat des de l’interior de l’àrea natural protegida, per a això l’expedicionari ha de comunicar obligatòriament les coordenades geogràfiques des d’on s’ha realitzat l’activitat, només seran vàlids algun dels següents supòsits:
  • Fotografies geolocalitzades (Fotografia amb metadades incrustades en aquesta fotografia), no s’admetran aquelles que les metadades hagin estat modificades o esborrades.
  • Coordenades GPS: Si utilitzes telèfon intel·ligent pots utilitzar qualsevol aplicació que mostri i / o enviï les coordenades, hi ha multitud d’aplicacions gratuïtes que realitzen aquesta funció, per exemple per IOS (ham Locator, My GPS Coordinates, GPS & UTM), si utilitzes Android (Les meves coordenades GPS, GPS Coordinates, Simple GPS Pantalla).
  • Si utilitzes un GPS pots fer-li una fotografia a la pantalla on s’apreciï clarament les coordenades del lloc.
  • Fotografies amb coordenades incrustades. Exemple d’aplicacions gratuïtes que realitzen aquesta funció Brúixola: Smart Compass o GPS Map Camera.
 14. Les activitats realitzades a bord de qualsevol aeronau (avió, helicòpter, ala delta, parapent, globus, dirigible no rígid, etc.), no són vàlides.
 15. Quan s’activin parcs marins i similars, tot l’equip ha d’estar a bord d’una embarcació o a una zona costanera situada a menys de 200 metres des de la vora de la superfície de l’aigua protegida.
 16. Quan es tractin d’àrees mixtes (marítimes i terrestres alhora) i sempre que l’activitat es pugui realitzar des d’una zona terrestre, l’excepció d’emetre des a menys de 200 metres des de la vora de la superfície de l’aigua protegida deixarà de tenir vigor.
 17. En participar en el diploma ENCAT i per tant al enviar les fotografies, s’entendrà que l’autor de les fotografies té els drets d’imatge d’elles i el permís explícit de les persones que hi apareixen (inclosos menors d’edat), de la mateixa manera l’autor de les fotografies cedeix els drets d’imatge al diploma ENCAT per a la publicació d’aquestes al web de ENCAT i / o a les xarxes socials de ENCAT.
 18. Per poder validar una activitat s’haurà d’aportar fotografies que acreditin la celebració de l’activitat, en aquestes fotos haurà d’apreciar, almenys el sistema radiant utilitzat (no admetrem fotografies on només es vegi el pal, haurà d’apreciar el sistema radiant en totalitat o almenys en la seva gairebé totalitat), l’equip emissor i alguna foto del lloc. Si les fotografies no poden mostrar el sol·licitat anteriorment, pots fer un petit vídeo on es vegi clarament el que s’ha exposat. Els vídeos no han de tenir música amb drets d’autor. En cas de dubte el diploma ENCAT es reserva el dret a no publicar els vídeos.
 19. Quan l’activitat hagi estat realitzada per diversos operadors han d’aparèixer tots ells en almenys una foto i s’haurà d’indicar els indicatius de tots els participants per poder-los acreditar l’activitat. En aquestes fotos haurà d’apreciar almenys un operador operant l’estació de ràdio.
 20. L’estatus de les referències ENCAT i les seves delimitacions poden canviar, només es considerarà com a vàlid el mapa de límit de referència existent al servidor del diploma ENCAT en el moment que es realitzi l’activitat, per a això t’aconsellem que en tot moment et descarreguis o visualitzis el mapa de la referència ENCAT que vulguis activar a través del cercador https://encat.mikedeltavictor.com/referencies/.
 21. Si un activador realitza reiteradament activitats i aquest no presenta la documentació per a la seva validació, hi ha la possibilitat que aquest expedicionari no pugui realitzar activitats ENCAT.
 22. L’expedicionari té un període de 10 dies des de la celebració de l’activitat per a presentar la documentació necessària per a validar-ne l’activitat, passat aquest temps, de no haver-se presentat la documentació s’entendrà que l’activitat és NO VÀLIDA. En casos molt excepcionals (vacances de l’expedicionari, etc,) i sempre que el diploma ENCAT tingui coneixement, el període de 10 dies, es podrà allargar fins al 40 dies.
 23. És obligatori l’anunci d’activitats a la web del diploma ENCAT, aquelles activitats que no s’hagin anunciat prèviament no seran validades.
 24. Per tal que el sistema reconegui d’una manera correcta els QSO realitzats en el sistema Veu Digital (DMR, D-Star, Fusion i Free DV) el camp MODE de l’ADIF haurà de ser DV.
 25. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.
 26. Per reconèixer i premiar la tasca dels expedicionaris s’ha creat el diploma ENCAT per expedicionaris, es podrà obtenir els següents diplomes ENCAT en funció del nombre de referències realitzades.
  • ENCAT-E-5: 5 activitats des de referències ENCAT.
  • ENCAT-E-10: 10 activitats des de referències ENCAT.
  • ENCAT-E-25: 25 activitats des de referències ENCAT.
  • ENCAT-E-50: 50 activitats des de referències ENCAT.
  • ENCAT-E-100: 100 activitats des de referències ENCAT.
  • ENCAT-E-250: 250 activitats des de referències ENCAT.

   

  • ENCAT-E-RU-5: 5 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).
  • ENCAT-E-RU-10: 10 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).
  • ENCAT-E-RU-25: 25 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).
  • ENCAT-E-RU-50: 50 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).
  • ENCAT-E-RU-75: 75 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).
  • ENCAT-E-RU-100: 100 activitats des de referències ENCAT úniques (diferents).

   

  • ENCAT-EAE5: 5 contactes amb altres activitats ENCAT.
  • ENCAT-EAE10: 10 contactes amb altres activitats ENCAT.
  • ENCAT-EAE15: 15 contactes amb altres activitats ENCAT.
  • ENCAT-EAE25: 25 contactes amb altres activitats ENCAT.
  • ENCAT-EAE50: 50 contactes amb altres activitats ENCAT.
  • ENCAT-EAE75: 75 contactes amb altres activitats ENCAT.

Modificacions de les bases:

14 de gener de 2017: Redacció de les primeres bases

16 de gener de 2017: Modificació dels modes en que s’expedeixen els diplomes.

19 de gener de 2017: S’afegeix el punt 5 Normes per expedicionaris.

23 de febrer de 2017: Modificació del punt 24 Normes per expedicionaris per afegir el diploma expedicionari referències úniques.

09 d’abril de 2017: Modificació del punt 18 Normes per expedicionaris (vídeos amb música amb drets d’autor).

20 de desembre de 2017: S’afegeix el punt 23 Normes per expedicionaris. Des de l’1 de gener de 2018 serà obligatori anunciar les activitats al web de Diploma ENCAT.

15 d’abril de 2018: S’afegeix el punt 24 Normes per expedicionaris. S’especifica com ha de ser el format del camp “MODE” pels contactes Veu Digital.

1 de juny de 2018: S’afegeix el següent:

 • Punt 5 Normes per expedicionaris. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.
 • Punt 12 Normes per expedicionaris. La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.
 • Punt 19 Normes per expedicionaris: En aquestes fotos haurà d’apreciar almenys un operador operant l’estació de ràdio.

23 d’abril de 2019: Es modifica el punt 9 Normes per expedicionaris. La durada mínima de l’activitat passa a ser 1,5 hores (1 hora i 30 minuts).

1 de gener de 2020:

 • Es modifica el punt 10 Normes per expedicionaris. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 • Punt 13 Normes per expedicionaris, desapareix l’opció “Enviament de coordenades a través de l’opció “Compartir ubicació” de l’aplicació WhatsApp (preguntar número de mòbil al qual enviar-la a diplomaencat@gmail.com), la ubicació ha de compartir-se instants abans de començar l’activitat, instants després de finalitzar l’activitat o bé durant la celebració de l’activitat. No admetrem reenviaments d’ubicacions durant els dies posteriors.”
 • S’afegeix el punt 25 Normes per expedicionaris. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.

7 de juliol de 2020: Des d’avui l’obtenció dels diplomes “Caçador” es fa en funció del nombre de referències úniques treballades i no al nombre de QSO’s totals realitzats, d’aquesta manera s’iguala el funcionament del diploma ENCAT als diplomes COMCAT i LOCAT. En funció d’això s’ha adaptat el nombre de referències necessàries per a l’obtenció dels diplomes “Caçador” al punt 4 Normes per Radioaficionats.

14 de febrer de 2022: A causa de l’augment significatiu de referències actives des d’avui el diploma ENCAT C-250 pasa a ser ENCAT C-275 i el diploma ENCAT C-325 pasa a ser ENCAT C-400.